На підставі Наказу МОН України від 10 жовтня 2013 року № 1411 статті, опубліковані в науковому журналі, враховуються Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України як апробація результатів дисертаційної роботи на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Материалы

Повернутися

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ; КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Жеребцова Е.Е. ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ: ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОТРАЖЕНИЕ В РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Задорожня Н.О., Самсонов В.С.ДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Мілетич О.О. КОЛІЗІЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ ТА ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ. ФЕНОМЕН ВИКОРИСТАННЯ ФОРМИ ЗАКОНУ ВСУПЕРЕЧ ЙОГО ДУХУ ТА ЗМІСТУ

Бородін І.Л., Новіков М.М. ДЕЯКІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ У ПРАКТИЧНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ПРАВНИКІВ

Сметюх В.С. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

 

СЕКЦІЯ 2

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Венгринюк Ю.В. МАТЕРІАЛЬНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА УНІВЕРСАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР РЕГЛАМЕНТУ «РИМ І»

Кузишин Я.В. ДОКТРИНА «ПІДНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОЇ ВУАЛІ»

Махінчук В.М. ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ВІДНОСИН

Петрицин Н.Т. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

СЕКЦІЯ 3

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Алябов Ю.В. АВТОМАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ЯК ЗАПОРУКА ЗАВЕРШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Ізуїта П.О. ПОНЯТТЯ ЛОКАУТУ ЯК ПРАВОВОГО ЯВИЩА ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

Казанчан А.А. СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Кириченко Т.М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ВІДПОВІДНО ДО КОДЕКСУ ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ

 

СЕКЦІЯ 4

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Єщук О.М. ЩОДО АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Лебедєва А.В. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Прокопенко А.М. ІННОВАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

Руколайніна І.Є. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО І ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС УКРАЇНИ

Селезень П.О. ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ У СВІТЛІ ВИМОГ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВОПОРЯДКУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Томіліна Ю.Є. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

СЕКЦІЯ 5

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Березовська Н.Л. ГЕНЕЗИС ПОКАРАНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИПРАВНО-ТРУДОВИМ ВПЛИВОМ

Гриненко І.М. ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ «ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ»

Леоненко М.І. СТРУКТУРА СТАДІЙНОЇ ПОБУДОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ