На підставі Наказу МОН України від 10 жовтня 2013 року № 1411 статті, опубліковані в науковому журналі, враховуються Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України як апробація результатів дисертаційної роботи на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Материалы

Повернутися

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ; КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Гусєва В.П. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОЗАСТУПНИКІВ В УСРР У 1918-1922 РОКАХ

Жалій Т.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЛАВ ДЕРЖАВ В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Задорожній О.В. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА МІЖДЕРЖАВНА КОМІСІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН

Задорожня О.В. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ КОНФЛІКТ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ

Новікова М.М. СТРАТАГЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЮРИДИЧНОГО КОНФЛІКТУ

Родік Л.М. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Самарін А.М. ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК В УКРАЇНІ

 

СЕКЦІЯ 2

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Риженко І.М., Айвазян Л.С. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Волкович О.Ю. СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ТА ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Кременовська І.В. МИСТЕЦТВОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

 

СЕКЦІЯ 3

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Бабенко О.С. ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АГРОХІМІКАТИ ТА ПЕСТИЦИДИ ДО НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

Венедіктов B.C. ТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В УМОВАХ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Ізуїта П.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

 

СЕКЦІЯ 4

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бевзенко В.М. ПРО ІНТЕРЕС І ЗАХИСТ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Василяка Д.К. ЗЕМЕЛЬНІ СПОРИ: ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ЮРИСДИКЦІЙ

Іванищук А.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ В ФРН

Єщук О.М., Марченкова С.О. МIЖНAРOДНИЙ ДOСВIД ВИЗНAЧЕННЯ AДМIНIСТРAТИВНO-ПРAВOВOГO СТAТУСУ ПРOКУРAТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ДЕЯКИХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ)

 

СЕКЦІЯ 5

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Каменський Д.В. КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ У США: ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ

Стратонов В.М., Літвін В.В. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Скрынникова Н.С. КРИМИНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ ОСУЖДЁННЫХ ЖЕНЩИН, СОВЕРШИВШИХ В УКРАИНЕ ТЯЖКИЕ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ РЕВНОСТИ

Ягунов Д.В. КОНСЕКВЕНЦІАЛІСТСЬКІ ТА РЕТРИБУТИВІСТСЬКІ ТЕОРІЇ ПОКАРАННЯ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ ПЕНАЛЬНОСТІ ПОСТМОДЕРНУ