LogoIndexCopernicus

На підставі Наказу МОН України від 10 жовтня 2013 року № 1411 статті, опубліковані в науковому журналі, враховуються Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України як апробація результатів дисертаційної роботи на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Авторам журналу

kh pravoУМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

У науковому віснику херсонського державного університету.

 Серія «Юридичні науки» № 2

 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» – це юридичний науково-теоретичний фаховий журнал, заснований у 2012 р.

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального, кримінально-процесуального права та інших галузей права.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України від 10 жовтня 2013 року № 1411 (додаток № 5).

Видання індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International (Республіка Польща).

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Усі статті перевіряються на антиплагіат за програмою UNICHECK.

 

Вимоги до оформлення статей

  

Просимо вас дотримуватися правил підготовки, комплектації та оформлення рукописів для Наукового віснику Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Авторські рукописи мають бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам Постанови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.: «…приймати до друку лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невиділених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі».

1. Вимоги до оформлення тексту рукопису.

1.1. Папір формату А4. Параметри сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм,
лівий – 30 мм, правий – 15 мм; шрифт –
Times New Roman, 14 pt.;
інтервал між рядками – 1,5.

1.2. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто та рік видання, видавництво, кількість сторінок видання.

1.3. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски.

2. Обсяг авторських рукописів. Обсяг статті – до 20 стор.; наукових повідомлень, рецензій тощо до 3 стор.

3. Посилання на джерела необхідно робити у тексті в квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад, [1, с. 12]. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

4. Стаття повинна містити наступні елементи: номер та назву спеціальності, УДК, анотації та ключові слова українською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову

Обсяг кожної анотації повинен бути не менше 1800 знаків без пробілів (приблизно 250-300 слів), включаючи ключові слова.

 

5. Структурно стаття обов’язково має містити такі елементи (виділені напівжирним шрифтом):

Постановка проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Постановка мети (обов’язково) та завдання (у разі наявності).
Виклад основного матеріалу.
Висновки.

 

Зразок оформлення статті:

 

 

12.00.05  трудове право; право соціального забезпечення

 

 

УДК 349.2: 331.2 (477)

DOI

 

РОЗМЕЖУВАННЯ ЗМІСТУ ТЕРМІНІВ «ЗАРОБІТНА ПЛАТА»
І «ОПЛАТА ПРАЦІ» НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ

НАУКОВИХ ПРАЦЬ ХХI СТОЛІТТЯ

 

Божко В.М., к. ю. н., доцент

кафедри державного управління і права

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 

Стаття присвячена порівняльному аналізу термінологічних відмінностей між оплатою праці та заробітною платою на основі наукових досліджень, здійснених упродовж ХХI століття...(обсяг анотації українською мовою повинен бути не менше 1800 знаків)

Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, винагорода за працю, плата, правове регулювання оплати праці, працівник, роботодавець.

 

Bozhko V.M. THE COMPARATIVE ANALYSIS OF TERMINOLOGICAL DIFFERENCES BETWEEN LABOR PAYMENT AND WAGES BASED ON THE MONOGRAPHIC RESEARCH OF XXI CENTURY

The article deals with the comparative analysis of terminological differences between labour payment and wages based on the monographic research that was made during of XXI century (обсяг анотації англійською мовою повинен бути не менше 1800 знаків)

Key words: labor payment, wages, remuneration for work, legal regulation of labor payment, employee, employer.

 

Рукописи, що не відповідають вимогам, зазначеним у п. 1-4, редакція не реєструє й не розглядає з метою публікації.

 

УМОВИ ОПЛАТИ

  

Вартість публікації становить 580 гривень (до 12 сторінок включно). Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 50 гривень за кожну сторінку. Збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Редакційна колегія Наукового вісника перевіряє статті на плагіат, а також рецензує їх (вид рецензування - внутрішнє анонімне). Після вдалого проходження перевірки авторам надсилаються реквізити для оплати публікаційного внеску або повертається стаття на доопрацювання.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

  

Для опублікування статті у другому номері журналу необхідно до

5 липня 2019 року  (включно):

1)  заповнити електронну форму довідки про автора за посиланням;

2)  надіслати статтю;

3) надіслати відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору (реквізити для оплати публікаційного внеску будуть надіслані на електронну адресу після рецензування статті).

 

Приклад підпису файлів: Старух_стаття, Старух_квитанція.

Електронна адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Авторські примірники Наукового віснику № 2/2019 будуть направлені на поштові адреси рекомендованим листом 4 жовтня 2019 року. 

 

ЗАВАНТАЖИТИ ВИМОГИ У ФОРМАТІ MS WORD (УКР)

 

ЗАГРУЗИТЬ ТРЕБОВАНИЯ В ФОРМАТЕ MS WORD (РУС)

 

Copyright © 2012-2019. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»