LogoIndexCopernicus

На підставі Наказу МОН України від 10 жовтня 2013 року № 1411 статті, опубліковані в науковому журналі, враховуються Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України як апробація результатів дисертаційної роботи на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Материалы

 

Повернутися

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Долинська М.С. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНУ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ НОТАРІАТ» 1974 РОКУ ЯК ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Змерзлый Б.В. РЕГУЛИРОВАНИЕ КАБОТАЖНОГО СУДОХОДСТВА В БАССЕЙНАХ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВВ.

Кіндрат П.В. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА: КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Ковалик Г.І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СЕРВІТУТІВ У СТАТУТАХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ЇХ РЕЦЕПЦІЯ З РИМСЬКОГО ПРАВА

Матвєєва Т.О. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД І ПРАВО СТАРОДАВНІХ АФІН

Машталір Х.В. СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ ЄВГЕНА ПЕТРУШЕВИЧА

Мельничук О.С. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Петренко О.І. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Почтовий М.М. ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Савенко В.В. КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОСМИСЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ ПРАВА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРАВОВІ СИСТЕМИ

Стрибко Т.І. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НОРМАТИВНОГО ДОГОВОРУ

Ткач Т.П. ЕЛІТА ДЕРЖАВИ – ЕЛІТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА МЕЖІ СПІВВІДНОСНОСТІ

Турчак О.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО СТАНОВИЩА УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ В 1920-Х РОКАХ

Хаустова М.Г. КОНЦЕПЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

 

СЕКЦІЯ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Богашов О.А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ ЯК ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Доскоч О.Л. ДЕРЖАВНА ЦІЛІСНІСТЬ УКРАЇНИ В РІШЕННЯХ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Кобрин В.С. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ

Остапенко О.Г. САМООРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Серьогіна С.Г. ФОРМА ПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Цимбалістий Т.О. ЗАСАДИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Янковська Г.В. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНА МОВА»

 

СЕКЦІЯ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гуменюк О.І. ПРАВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НА РЕПУТАЦІЮ

Дмитришин В.С. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПЕРЕДАННЯ ПРАВ НА ДОБРЕВІДОМІ ЗНАКИ В УКРАЇНІ

Єфіменко М.Ю. ФУНКЦІЇ АДВОКАТА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Жеков Д.В. ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТА ЇЇ ОЗНАКИ

Завгородня І.М. ОСОБЛИВОСТІ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Избаш О.О. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Міщенко М.В. ОБСЯГ ЧАСТКОВОЇ ТА НЕПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Неклеса Ю.В. ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ СУДІВ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ВИМОГ ПРО ЗНЯТТЯ АРЕШТУ З МАЙНА

Онишко О.Б. СІМЕЙНИЙ СОЮЗ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Перепёлкина Н.В. ИНСТИТУТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОЙ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДОКТРИНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ЭВОЛЮЦИЯ И ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ

Примак В.Д. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Романюк А.О. ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ДЕРЖАВОЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА CКАРБ, ЩО СТАНОВИТЬ ІСТОРИЧНУ ТА КУЛЬТУРНУ ЦІННІСТЬ

Хименко О.А. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН ЩОДО ДІТЕЙ, НАРОДЖЕНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Черемнов Д.В. ПРЕЗУМПЦІЯ ДОБРОСОВІСНОСТІ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

СЕКЦІЯ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бельо Л.Ю. КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Калінін Р.С. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА КОРПОРАТИВНІ ПРАВА БОРЖНИКА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Корчак Н.М. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ПОСЯГАНЬ У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ

Леонтьєва Л.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Острівний І.М. БАНКРУТСТВО ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ

Рикова О.М. ГОСПОДАРСЬКО-ДЕЛІКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, З ЯКИХ ВИНИКАЮТЬ МОРСЬКІ ВИМОГИ

Таликін Є.А. СТРУКТУРА ЕТАПУ ПІДГОТОВКИ СПРАВИ ДО РОЗГЛЯДУ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

 

СЕКЦІЯ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Боднарук М.І. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Гавловська А.О. ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ КОМПЛЕКСНИХ ТА АДРЕСНИХ МОЛОДІЖНИХ ПРОГРАМ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОЛОДІ

Малюга Л.Ю. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДТРИМКИ ІНВАЛІДІВ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ

Прийменко О.С. СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ В СОЛІДАРНІЙ ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

 

СЕКЦІЯ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Золотарьова Д.М. ПРОБЛЕМИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ТИМЧАСОВО ЗАЙНЯТОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ

Костюченко М.С. ПОРЯДОК ТА ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ОРЕНДИ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Марченко С.І. ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЦУКРУ ЯК ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Тригубенко С.М. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Харитонова Т.Є. СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАТЕГОРІЇ ПРАВ НА ЧУЖУ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ