На підставі Наказу МОН України від 10 жовтня 2013 року № 1411 статті, опубліковані в науковому журналі, враховуються Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України як апробація результатів дисертаційної роботи на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Материалы

Повернутися

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Атаманова Н.В. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СУДУ ПРИСЯЖНИХ У ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ЗА СУДОВИМИ СТАТУТАМИ 1864 РОКУ

Булгаков А.О. ЗАКОН «ПРО ОХОРОНУ ПРИРОДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР» 1960 РОКУ – НОВИЙ ЕТАП КОМПЛЕКСНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

Галета О.А. НОРМАТИВНА СТРУКТУРА ПІДГАЛУЗІ ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ

Долинська М.С. ДО ПИТАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТУТІВ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛА НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Зайцева А.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Мамонтов І.О. ОКЦИДЕНТАЛІЗМ І ОРІЄНТАЛІЗМ У ІДЕОЛОГІЯХ РОСІЙСЬКОГО І УКРАЇНСЬКОГО АНТИБІЛЬШОВИЦЬКИХ РУХІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НАРОДІВ НА САМОВИЗНАЧЕННЯ

Мельничук М.О. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗАСТРАХОВАНИМ УСРР У 20-Х РР. ХХ СТ.

Немченко С.С. ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК ЯК СКЛАДОВОЇ ІНСТИТУТУ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

Осадчук К.О. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВИБОРЧОЇ ВЛАДИ У СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ

Патлачук О.В. ІНСТИТУТ ЗЛОЧИНУ В ПРАВІ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО XIV – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XV СТ.

Полонка І.А. ГЕНЕЗИС ЮРИДИЧНОЇ ДУМКИ НА ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ: КЛАСИФІКАЦІЙНІ ТА СУТНІСНІ ОСОБЛИВОСТІ

Проць О.Є. ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ

Саблук С.А. РЕЗОНАНСНІ ЗЛОЧИНИ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-Х – НА ПОЧАТКУ 50-Х РОКІВ ХХ СТ.

Соловей Д.Ю. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УРСР У 40-Х РР. ХХ СТ., ЗУМОВЛЕНА ВОЄННОЮ ОБСТАНОВКОЮ

 

СЕКЦІЯ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Гулак Л.С. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Завгородний В.А., Зубцов А.В. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС КОНСТИТУЦИОННЫХ СУДОВ УКРАИНЫ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Кириченко Ю.В. КОНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ

Кобрусєва Є.А. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН НА МИРНІ ЗІБРАННЯ

Максимович Р.О. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ОХОРОНА» ТА «ЗАХИСТ» СОЦІАЛЬНИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Міліціанов Р.В. КЛАСИФІКАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Москальчук К.М. ПРАВО ДОСТУПУ ДО СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ В КОНСТИТУЦІЙНИХ АКТАХ ХХ СТ.

Мяловицька Н.А., Ревко І.М., Мусієнко О.І. ДО ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ

Наумова К.І. ПРИРОДА АКТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВИЩИХ СУДОВИХ ІНСТАНЦІЙ

Росоляк О.Б. ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУДДІ В УКРАЇНІ ТА США: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Фурдик Т.М. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАКОРДОННИХ УКРАЇНЦІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

СЕКЦІЯ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Баліцька О.Ю. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТА ПРАВОВІДНОСИН: ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

Боднарчук О.І. ВПРОВАДЖЕННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ – ШЛЯХ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЩОДО ДІТЕЙ ГРУПИ РИЗИКУ

Бондаренко С.В. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ ТА СУМІЖНИМИ ПРАВАМИ В УКРАЇНІ

Волков Е.К. ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ЯК ОБ’ЄКТ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН

Гелецька І.О. ПРЕДСТАВНИЦТВО БЕЗ ПОВНОВАЖЕНЬ

Герц А.А. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ

Грущинська Н.І. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НЕРУХОМОГО МАЙНА ЯК ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Євхутич І.М. УЧАСТЬ ТРЕТІХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Золотухіна О.М. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ НОТАРІАТУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Ільків О.В. ПІДСТАВИ ТА ОБСТАВИНИ ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЖИТЛА

Кацюба К.В. ЦИВІЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ

Кінаш У.Я. СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОЇ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Клапатий Д.Й. ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД У СТРУКТУРІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ

Боднар Т.В., Косткіна Ю.О. ВІДМОВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Кушерець Д.В. РОЛЬ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ ЩОДО ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ У ДОГОВІРНОМУ ПРАВІ

Лукасевич-Крутник І.С. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ СУПЕРФІЦІЮ

Клименко С.В., Ніколайчук М.М. ПРАВО НА КУЛЬТУРУ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Новик (Кошин) Н.С. ВИСНОВОК ОРГАНІВ ОПІКИ І ПІКЛУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Петреченко С.А. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ ТА ФАКТИЧНІ ШЛЮБНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Поляков С.Ю. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Скрильник О.О., Абдуллаєва А.Ш. ПИТАННЯ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Стратійчук В.В. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ПРАВОВІ ФОРМИ ТА ВИДИ ІПОТЕКИ

Уразовська О.С. ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ НОВЕЛИ

Марченко О.В., Хисна О.В. ВИЗНАННЯ ЗАПОВІТУ НЕДІЙСНИМ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Холод В.В. ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ВКЛАДАМИ В БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛАХ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Цілинко І.С. ЗНАЧЕННЯ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЄДНОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Черкач В.Б. ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО ПОНЯТТЯ «КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

 

СЕКЦІЯ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Волохов О.С., Нечваль Я.В. ПРАКТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

Гепенко М.М. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ВАЖЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Грудницький В.М. ПОНЯТТЯ «МОНОПОЛЬНОГО (ДОМІНУЮЧОГО) СТАНОВИЩА» СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НА РИНКУ

Гаврилішин А.П., Симоненко Т.В. МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

Хрімлі К.О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 

СЕКЦІЯ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Багай Н.О. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ СЕЛА

Валецька О.В. ДОДАТКОВІ ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ: ДИСЦИПЛІНАРНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ АБО ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРАВОВОГО СТАТУСУ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

Вапнярчук Н.М. ОСВІТА ЯК ПЕРЕДУМОВА ВИНИКНЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Гладченко Т.Б. ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ВИХОВНІ ФУНКЦІЇ

Кисельова О.І., Турук Н.В. «ЄДНІСТЬ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ» У СФЕРІ ПРАЦІ ЯК ОДИН З ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА

Кучма О.Л. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ФАКТИЧНИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

Литвиненко В.М. ЗАГАЛЬНІ СУБ’ЄКТИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Охтієнко В.М. ШАХТАР ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

Полякова О.С. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Пономаренко К.А., Марченко О.В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Шабанов Р.І. ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Шабанова С.О. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

РЕЦЕНЗІЇ

Мацюк А.Р. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ М.І. БОДНАРУКА «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ»