LogoIndexCopernicus

На підставі Наказу МОН України від 10 жовтня 2013 року № 1411 статті, опубліковані в науковому журналі, враховуються Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України як апробація результатів дисертаційної роботи на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Материалы

Повернутися

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Золотарьова А.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ В ПОСТАНОВІ ЦК КПУ ТА РМ УРСР ВІД 8 ТРАВНЯ 1973 Р. «ПРО ПОСИЛЕННЯ ОХОРОНИ ПРИРОДИ І ПОЛІПШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ РЕСПУБЛІКИ»

Калєніченко Л.І.
ЛЕГАЛЬНА (ОФІЦІЙНА) ЮРИДИЧНА ДЕФІНІЦІЯ ФОРМ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Лісна І.С.
МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Нестеренко О.М.
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ

Пильгун Н.В., Хомченко О.В.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Стефанюк Ю.В.
СТРУКТУРА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Харченко Н.П.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ: ОКРЕМІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Чеховська М.М.
СУЧАСНА БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

 

СЕКЦІЯ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Васильчук Л.Б.
МІЖНАРОДНА ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

Журавльова Г.С.
ЗМІСТОВНІ АСПЕКТИ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ

Козинець І.Г., Козинець О.Г.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ

Рустамзаде А.Х.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Таран Д.П.
НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН ЯК ФОРМА ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Черничко В.В.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВА НА ОБ’ЄДНАННЯ У ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

СЕКЦІЯ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Касап В.М.
ПРАВОВА ПРИРОДА ОКРЕМИХ СПОСОБІВ ПЕРЕВЕДЕННЯ БОРГУ

Клейменова С.Н.
К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ УСЛУГ

Коробцова Н.В.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МЕДИЧНІ ПОМИЛКИ

Маковій В.П.
ПРАВОВИЙ ЧАС У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ Й ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Микитин В.І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ НАСЛІДКІВ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Митник А.К.
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ Й МАЙНОВІ ПРАВА СПІВРОБІТНИКА НАУКОВОГО ПАРКУ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Нікітюк О.М.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЕПАРАЦІЙ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Ольшанецька О.Б.
РОЛЬ НОТАРІУСА В ПРОЦЕСІ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Світлична Г.О.
АДВОКАТ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ, ПІДСТАВИ ТА ФОРМИ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Сібільов Д.М.
ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ СУББОРЖНИКІВ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Сибіга С.Е.
ПРОЩЕННЯ БОРГУ ЗА СОЛІДАРНИМИ ДОГОВІРНИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ

Цірат К.Г.
СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВИЛ ЩОДО ПРИНЦИПУ АВТОНОМІЇ ВОЛІ СТОРІН У МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ВІДНОСИНАХ

 

СЕКЦІЯ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гахраманов І.К.
ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТИ ПРОДАЖУ ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА

Захарченко А.М.
ЩОДО ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ У СКЛАДІ МАЙНА ДЕРЖАВНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ТА ЇХ ДОЧІРНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Киреєва Н.С.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ПОРІВНЯННЯ В УКРАЇНІ ТА ЄС

Солодченко С.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ОПОСЕРЕДКУВАННЯ СУБІНСТИТУТУ САМОКОНТРОЛЮ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

СЕКЦІЯ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гнатенко К.В.
СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ

Кайтанський О.С.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗОПЛАТНОГО ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Клемпарський М.М., Назимко О.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Могілевський Л.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ СОЦІАЛЬНО-ПАРТНЕРСЬКІ АКТИ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА

Морозов С.В.
ГНУЧКІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Ніколенко Л.І.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ

Подорожній Є.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «РОБОТОДАВЕЦЬ»

Попов О.Г.
ЩОДО ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА УМОВАХ ЗАПОЗИЧЕНОЇ ПРАЦІ

Стахів Б.О.
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Шлапко Т.В.
ПЕНСІЯ ПО ІНВАЛІДНОСТІ: УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА СОЛІДАРНОЮ СИСТЕМОЮ ТА ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ