LogoIndexCopernicus

На підставі Наказу МОН України від 10 жовтня 2013 року № 1411 статті, опубліковані в науковому журналі, враховуються Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки України як апробація результатів дисертаційної роботи на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Материалы

Повернутися

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Івченко Ю.В. ПСИХОЛОГО-СОЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАСАДАХ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Маєвський О.С. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ЯК РУШІЙНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

 

СЕКЦІЯ 2
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ботнаренко О.М. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Дробот О.І. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Золотарьова Я.С. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В СУДОВИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ

Колєсніков Д.В. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ВІДНОСИН

Крижна В.В. СТРУКТУРНА ПОБУДОВА МВС УРСР ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ У 70-х–80-х рр. ХХ ст.

Мельник В.І. МІСЦЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Насіров Р.М. ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Остропілець В.Р. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

Прошутя І.Д. ЩОДО ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

Тімашов В.О. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОГО Й СОЦІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ

Турінін О.В. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН

Фролов Ю.М. КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬ ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВОГО ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

СЕКЦІЯ 3
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Даценко Є.В. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ПІДМІНИ ДИТИНИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Кушнір М.М. СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ ЖІНОЧОЇ СТАТІ

Огерук І.С. СПОСІБ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКРАДЕННЯМ НАФТОПРОДУКТІВ ШЛЯХОМ УРІЗКИ В ТРУБОПРОВІД

Сивопляс Ю.Ю. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ГЕНЕЗИСУ ТЕРМІНА «НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА»

 

СЕКЦІЯ 4
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Лепей М.В. СКАСУВАННЯ АРЕШТУ МАЙНА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Осетрова О.С. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВИЛ НЕДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ

Очеретяний В.А. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ (КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Самсонова В.В. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК, УЧИНЕНИХ НА ТЕРИТОРІЇ САДІВНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ І ДАЧНИХ КООПЕРАТИВІВ

Шарнін А.В. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ